Sociální služby - Jindřichův HradecSlužby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:


1) sociální rehabilitace

2) osobní asistence

3) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


Sociální rehabilitace MESADA Jindřichův Hradec (2966296)


Jaké je poslání služby?

Posláním sociální služby Sociální rehabilitace MESADA Jindřichův Hradec (dále jen „služba“) provozované organizací MESADA, z. s. převážně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec je usilovat o začlenění dospělých osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním do společnosti poskytováním podpory k tomu, aby mohly žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci bez znevýhodnění.


Kdo jsou naši uživatelé?

Služba je určena lidem se zdravotním postižením a chronickým onemocněním ve věku 16 - 64 let, kteří nemohou žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění, protože jim k tomu chybějí potřebné dovednosti.


Co nabízíme?

Bezplatné aktivity na nácvik činností, které vedou k větší samostatnosti uživatelů služby v různých oblastech jejich života, podporují je v rozvoji jejich schopností a dovedností potřebných pro běžný život. Jedná se o následující činnosti:


a) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Např.:

 • nácvik obsluhy PC, mobilního telefonu či jiných zařízení a spotřebičů
 • podpora při vedení domácnosti, vytvoření a trénování denního režimu
 • nácvik podávání pravidelné a vyvážené stravy dítěti
 • trénování orientace v okolním prostoru – např. nácvik cesty do a z práce
 • nácvik vyplňování úředních formulářů a jiných podkladů jako např. složenky
 • trénování hospodaření s financemi

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Např.:

 • doprovázení do institucí dle potřeby uživatele – např. doprovod na okresní správu sociálního zabezpečení, do nemocnice
 • nácvik využívání prostředků hromadné dopravy
 • trénování chování v různých společenských situacích – např. jednání s úřady, trénink pracovních dovedností a nácvik chování v zaměstnání
 • posilování komunikačních dovedností, odstraňování komunikačních bariér
 • podpora při vytváření pozitivních (rodinných, sousedských, přátelských atd.) vztahů

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Např.:

 • podpora k aktivnímu trávení volného času
 • nácvik běžných činností - nakupování v supermarketu, odeslání dopisu, objednání k lékaři
 • podpora při řešení otázky hledání práce zejména s ohledem na zdravotní stav uživatele, motivace do zaměstnání
 • podpora osobního růstu (rozvoje) uživatele – např. možnosti dalšího vzdělávání, náhled na chování v různých životních situacích
 • nácvik asertivního chování

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Např.:

 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů zejména při jednání s úřady – např. podpora při řešení poklesu pracovní schopnosti, podpora při řešení možnosti nároku na kompenzační pomůcku či jinou sociální pomoc
 • podpora při řešení nečekaných situací – např. řešení bytové situace, ztráty příjmu či dluhové pasti

Jaký je průběh služby?

Před zahájením spolupráce probíhá s každým zájemcem o službu podrobné jednání, z něhož vyplyne, zda chce zájemce o službu skutečně požádat a také, zda je pro něj tato služba vhodná. (Další informace o průběhu jednání se zájemcem jsou k dispozici ve Stručném průvodci jednáním se zájemcem pro službu sociální rehabilitace, který je ke stažení níže nebo též v záložce Dokumenty ke stažení.) Jednání se zájemcem končí ideálně v den podepsání písemné smlouvy o poskytnutí služby, jejíž součástí je popis osobního cíle uživatele.

Služba je poskytována terénní formou. Setkání s uživateli se uskutečňují dle potřeby v domácnosti uživatelů, v prostorách organizace nebo ve venkovním prostředí – např. při jednání na úřadě. Zpravidla se jedná o osobní schůzky jedenkrát do týdne v trvání cca 1,5 hodiny. Schůzky probíhají formou individuální podpory s ohledem na potřeby uživatelů, které jsou stanoveny jako cíle spolupráce. Vedle individuálních schůzek jsou několikrát do roka pořádána skupinová setkání (tzv. Všedobr), která dávají uživatelům příležitost sdílet své zkušenosti a vytvářet si potřebnou síť kontaktů.

U každého uživatele od počátku spolupráce dochází k individuálnímu plánování služby, které odpovídá požadavkům a potřebám uživatele, ale také jeho možnostem a schopnostem. Pracovník zjišťuje, co uživatel od služby očekává a snaží se mu poskytnout potřebnou podporu při naplňování osobního cíle, s nímž uživatel vstupoval do služby. Nezbytnou součástí služby je práce s motivací. Pracovník v průběhu poskytování služby motivuje uživatele k rozvoji a k zdokonalování jeho dovedností a schopností, stejně jako k zvyšování úrovně jeho samostatnosti a kompetencí.

Ukončení služby probíhá na základě písemného ukončení smlouvy o poskytování služby (vyjma případu uplynutí doby platnosti smlouvy nebo úmrtí uživatele), a to zpravidla v okamžiku, kdy bylo dosaženo naplnění osobního cíle uživatele, tedy toho, čeho chtěl uživatel pomocí služby dosáhnout.


Dokumenty k dispozici:

Veřejný závazek sociální služby Sociální rehabilitace MESADA Jindřichův Hradec zde.

Leták Socialní rehabilitace MESADA Jindřichův Hradec zde.

Stručný průvodce jednáním se zájemcem pro službu sociální rehabilitace zde.

Postup pro podání podnětů a stížností zde.


Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec (4942982)


Jaké je poslání služby?

Posláním sociální služby Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec (dále jen „služba“) provozované organizací MESADA, z. s. převážně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec je podporovat osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v tom, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez onemocnění nebo zdravotního postižení.


Kdo jsou naši uživatelé?

Služba je určena lidem se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, kteří jsou starší 3 let, nebo seniorům. Zároveň platí, že tito lidé nemají potřebné schopnosti k uspokojení svých základních potřeb (hygiena, strava, bezpečí, udržovaná domácnost…), k zajištění kontaktu s rodinnými příslušníky, přáteli, kamarády, sousedy a k zajištění trávení volného času s ohledem na své možnosti.


Co nabízíme?

Terénní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba tak umožňuje žít těmto lidem v jejich vlastním prostředí, bez závislosti na institucionálních formách sociální péče a tím využívat dostupné formy nezávislého způsobu života s ohledem na své individuální možnosti.

Jedná se o následující činnosti:


a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – např. pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání, obouvání, pomoc při použití speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při chůzi, pomoc při přesunu na vozíku, pomoc při změně polohy na lůžku


b) pomoc při osobní hygieně – pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC


c) pomoc při zajištění stravy – pomoc při přípravě jídla a pití


d) pomoc při zajištění chodu domácnosti – pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, pomoc při nákupu a běžných pochůzkách


e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – např. nácvik péče o dítě, podpora při upevňování kontaktu s rodinou, motivace k aktivnímu trávení volného času, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností


f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. doprovázení do školy, do zaměstnání, k lékaři, na kulturní akce či zájmové aktivity, podpora při navazování, udržování a rozvíjení kontaktů a vztahů s lidmi


g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – např. podpora při orientaci v nároku na sociální pomoc, pomoc při jednání s úřady, pomoc vyřizování získání vhodné kompenzační pomůcky, nácvik a pomoc při vyřizování běžných záležitostí


Jaký je průběh služby?

Služba je poskytována terénní formou a to v rozsahu požadovaném uživatelem (rozsah služby je stanoven ve smlouvě o poskytování služby). Osobní asistent dochází nejčastěji do domácnosti uživatele nebo doprovází uživatele ve venkovním prostředí a poskytuje mu služby mimo jeho domácnost (např. při nákupu v obchodě, při návštěvě lékaře, ve škole či na pracovišti). V případě potřeby probíhají schůzky taktéž v prostorách organizace, kde je k těmto účelům k dispozici konzultační místnost.

U každého uživatele od počátku spolupráce dochází k individuálnímu plánování služby, které odpovídá požadavkům, potřebám a přáním uživatele, ale také jeho možnostem a schopnostem. Osobní asistent prostřednictvím rozhovoru s uživatelem zjišťuje, co uživatel od služby očekává a snaží se mu poskytnout potřebnou podporu při naplňování jeho dílčích cílů, které směřují k naplnění osobního cíle, se kterým uživatel vstupoval do služby.

Ukončení služby probíhá na základě písemného ukončení smlouvy o poskytování služby (vyjma případu uplynutí doby platnosti smlouvy nebo úmrtí uživatele), a to zpravidla v okamžiku, kdy bylo dosaženo naplnění osobního cíle uživatele, tedy toho, čeho chtěl uživatel pomocí služby dosáhnout.


Dokumenty k dispozici:

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec zde.

Leták Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec zde.

Postup pro podání podnětů a stížností zde.

Ceník služby osobní asistence zde.

Informace o poskytování služby osobní asistence Jindříchův Hradec zde.

Smlouva o poskytování služby osobní asistence Jindříchův Hradec zde.Aktivní senior MESADA Jindřichův Hradec (7850918)


Jaké je poslání služby?

Posláním sociální služby Aktivní senior (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, dále jen „služba“) provozované organizací MESADA, z. s. převážně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec je podporovat seniory ohrožené sociálním vyloučením v aktivním trávení volného času, navazování kontaktů s lidmi a řešení běžných životních situací.


Kdo jsou naši uživatelé?

Služba je určena lidem ve věku 65 a více let, případně lidem mladším, kteří jsou v předčasném starobním důchodu nebo starobním důchodu. Zároveň nejsou natolik aktivní, aby uspokojili své sociální potřeby (nekomunikují s vrstevníky, netráví aktivně volný čas dle svého zájmu, nesetkávají se s veřejností, nejsou v kontaktu s rodinnými příslušníky, přáteli, vrstevníky, sousedy, neumí řešit běžné životní situace).


Co nabízíme?

Službu určenou seniorům, kteří nejsou natolik aktivní, aby uspokojili své sociální potřeby. Uživatelé si prostřednictvím služby zdokonalují či obnovují různé praktické dovednosti, získávají nové znalosti, zlepšují fyzickou a psychickou kondici, zůstávají v kontaktu se svými vrstevníky a v neposlední řadě hledají pomoc s řešením své životní situace.


a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Např.:

 • zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity – plán aktivit (denní režim), pomoc při vyhledání vhodné aktivity, podpora při účasti na vybrané aktivitě (při rukodělné činnosti, přednášce, soutěžích atd.)
 • zvyšování komunikačních dovedností, odstraňování komunikačních bariér
 • podpora při vytváření pozitivních vztahů – podpora mezigeneračních setkání, podpora kontaktu s vrstevníky

b) Sociálně terapeutické činnosti. Např.:

 • posilování dobré fyzické i psychické kondice – kondiční/relaxační cvičení, pohybové aktivity, udržování/zvyšování motorických dovedností, trénování paměti
 • zažívání pocitu úspěchu či uspokojení - např. při rukodělných aktivitách, při komunikaci ve skupině
 • podpora osobního růstu (rozvoje) uživatele – např. motivace k celoživotnímu vzdělávání, zvládání základů práce na PC, ovládání elektronické komunikace
 • podpora při zvládání změn souvisejících se stárnutím, nácvik zvládání stresových situací

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Např.:

 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů zejména při jednání s úřady – např. podpora při řešení možnosti nároku na kompenzační pomůcku či jinou sociální pomoc, podpora při řešení dluhové problematiky
 • podpora při řešení běžných záležitostí – např. řešení bytové situace nebo zajištění nezbytné sociální péče

Jaký je průběh služby?

Služba je poskytována ambulantní formou v prostorách organizace nebo v prostorách domu s pečovatelskou službou Větrná. Schůzky probíhají formou individuální podpory dle aktuálních potřeb uživatele a možností poskytovatele, zpravidla se však jedná o individuální schůzku jedenkrát do týdne v trvání cca 1 hodiny nebo pravidelná skupinová setkání, která trvají minimálně 1 hodinu.

U každého uživatele od počátku spolupráce dochází k individuálnímu plánování služby, které odpovídá požadavkům, potřebám a přáním uživatele, ale také jeho možnostem a schopnostem. Prostřednictvím rozhovoru pracovník vhodnými otázkami podporuje a motivuje uživatele, aby formuloval svá očekávání, která jsou posléze zaznamenána do písemné podoby.

K ukončení ústní smlouvy může dojít buď ze strany uživatele, nebo ze strany poskytovatele. Uživatel může ústní smlouvu ukončit kdykoliv a bez udání důvodů. Poskytovatel může ústní smlouvu ukončit pouze z vyjmenovaných důvodů.


Dokumenty k dispozici:

Veřejný závazek sociální služby Aktivní senior zde.

Leták Sociálně aktivizační služby pro seniory Aktivní senior MESADA Jindřichův Hradec zde.

Postup pro podání podnětů a stížností zde.
IČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300