Sociální rehabilitace MESADA Vimperk (6200956)


Jedná se o sociální službu poskytovanou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba je poskytována ZDARMA.


Jaké je poslání služby?

Posláním sociální služby Sociální rehabilitace MESADA Vimperk (dále jen „služba“) provozované organizací MESADA, z. s. převážně v okrese Prachatice je usilovat o začlenění dospělých osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním do společnosti poskytováním podpory k tomu, aby mohly žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci bez znevýhodnění.


Kdo jsou naši uživatelé?

Služba je určena lidem se zdravotním postižením a chronickým onemocněním ve věku 16 - 64 let, kteří nemohou žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění, protože jim k tomu chybějí potřebné dovednosti.


Co nabízíme?

Bezplatné aktivity na nácvik činností, které vedou k větší samostatnosti uživatelů služby v různých oblastech jejich života, podporují je v rozvoji jejich schopností a dovedností potřebných pro běžný život. Jedná se o následující činnosti:


a) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Např.:

 • nácvik obsluhy PC, mobilního telefonu či jiných zařízení a spotřebičů
 • podpora při vedení domácnosti, vytvoření a trénování denního režimu
 • nácvik podávání pravidelné a vyvážené stravy dítěti
 • trénování orientace v okolním prostoru – např. nácvik cesty do a z práce
 • nácvik vyplňování úředních formulářů a jiných podkladů jako např. složenky
 • trénování hospodaření s financemi

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Např.:

 • doprovázení do institucí dle potřeby uživatele – např. doprovod na okresní správu sociálního zabezpečení, do nemocnice
 • nácvik využívání prostředků hromadné dopravy
 • trénování chování v různých společenských situacích – např. jednání s úřady, trénink pracovních dovedností a nácvik chování v zaměstnání
 • posilování komunikačních dovedností, odstraňování komunikačních bariér
 • podpora při vytváření pozitivních (rodinných, sousedských, přátelských atd.) vztahů

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Např.:

 • podpora k aktivnímu trávení volného času
 • nácvik běžných činností - nakupování v supermarketu, odeslání dopisu, objednání k lékaři
 • podpora při řešení otázky hledání práce zejména s ohledem na zdravotní stav uživatele, motivace do zaměstnání
 • podpora osobního růstu (rozvoje) uživatele – např. možnosti dalšího vzdělávání, náhled na chování v různých životních situacích
 • nácvik asertivního chování

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Např.:

 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů zejména při jednání s úřady – např. podpora při řešení poklesu pracovní schopnosti, podpora při řešení možnosti nároku na kompenzační pomůcku či jinou sociální pomoc
 • podpora při řešení nečekaných situací – např. řešení bytové situace, ztráty příjmu či dluhové pasti

Jaký je průběh služby?

Před zahájením spolupráce probíhá s každým zájemcem o službu podrobné jednání, z něhož vyplyne, zda chce zájemce o službu skutečně požádat a také, zda je pro něj tato služba vhodná. (Další informace o průběhu jednání se zájemcem jsou k dispozici ve Stručném průvodci jednáním se zájemcem pro službu sociální rehabilitace, který je ke stažení níže nebo též v záložce Dokumenty ke stažení.) Jednání se zájemcem končí ideálně v den podepsání písemné smlouvy o poskytnutí služby, jejíž součástí je popis osobního cíle uživatele.

Služba je poskytována terénní formou. Setkání s uživateli se uskutečňují dle potřeby v domácnosti uživatelů, v prostorách organizace nebo ve venkovním prostředí – např. při jednání na úřadě. Zpravidla se jedná o osobní schůzky jedenkrát do týdne v trvání cca 1,5 hodiny. Schůzky probíhají formou individuální podpory s ohledem na potřeby uživatelů, které jsou stanoveny jako cíle spolupráce. Vedle individuálních schůzek jsou několikrát do roka pořádána skupinová setkání (tzv. Všedobr), která dávají uživatelům příležitost sdílet své zkušenosti a vytvářet si potřebnou síť kontaktů.

U každého uživatele od počátku spolupráce dochází k individuálnímu plánování služby, které odpovídá požadavkům a potřebám uživatele, ale také jeho možnostem a schopnostem. Pracovník zjišťuje, co uživatel od služby očekává a snaží se mu poskytnout potřebnou podporu při naplňování osobního cíle, s nímž uživatel vstupoval do služby. Nezbytnou součástí služby je práce s motivací. Pracovník v průběhu poskytování služby motivuje uživatele k rozvoji a k zdokonalování jeho dovedností a schopností, stejně jako k zvyšování úrovně jeho samostatnosti a kompetencí.

Ukončení služby probíhá na základě písemného ukončení smlouvy o poskytování služby (vyjma případu uplynutí doby platnosti smlouvy nebo úmrtí uživatele), a to zpravidla v okamžiku, kdy bylo dosaženo naplnění osobního cíle uživatele, tedy toho, čeho chtěl uživatel pomocí služby dosáhnout.


Dokumenty k dispozici:

Veřejný závazek sociální služby Sociální rehabilitace MESADA Vimperk zde.

Leták Socialní rehabilitace MESADA Vimperk zde.

Stručný průvodce jednáním se zájemcem pro službu sociální rehabilitace zde.

Postup pro podání podnětů a stížností zde.
IČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300