Sociální službySlužby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:


1) sociální rehabilitace - Písek, Jindřichův Hradec

2) osobní asistence - Písek, Jindřichův HradecSociální rehabilitace


Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.


Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Tato služba se poskytuje bez úhrady.
Více informací o službě naleznete v sekci SOCIÁLNÍ SLUŽBY jednotlivých poboček.Osobní asistence


Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.


Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Tato služba se poskytuje za úhradu.
Více informací o službě naleznete v sekci SOCIÁLNÍ SLUŽBY jednotlivých poboček.
IČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300